Представляем Вам наших девочек:
         
                            

Ch. Rus Karitel` Felichita Dlya Fedzhevi                   Ch. Barishnya Assol` Milashka


                    

    Fedzhevi Bol`shaya Perspecktiva                               Ch. Montes Auri Vizavi Vesnushka